Privacy

Aan uw zorgverzekeraar wordt niet gemeld waar wij inhoudelijk over spreken. Ook zijn de resultaten op vragenlijsten geheim. Mijn werkkamer en het pand zijn zeer goed beveiligd. Uw verzekering wil dat declaraties digitaal verlopen. Ik moet daarvoor terecht bij een tussenorganisatie. De digitale informatie die over u verstuurd wordt is op ingewikkelde wijze versleuteld ten behoeve van de privacy.

Tussenorganisatie

De tussenorganisatie die ik gebruik heet Axians als ik individuele behandelingen doe. Ik noteer enkel de tijd die ik aan u heb besteed. Ik noteer niet waar wij inhoudelijk over spreken.

Wat meld ik naar derden?

Uw verzekeraar krijgt van mij een lijst met de data waarop ik met uw behandeling ben bezig geweest en de tijdsduur van elk van deze verrichtingen. Ik meldt tevens een globale diagnose (zie bij links: tarieven gespecialiseerde GGZ vanaf pag 5). Ik kan deze diagnose op uw uitdrukkelijke verzoek blanco invullen, zo heeft de rechter in 2012 bepaald. Ook al is er dan een grote kans dat er iets mis gaat in de declaratie.

U hebt er recht op dat alle inhoudelijke gegevens die ik over u heb vernietigd worden. Maar ik kan niet vernietigen welke globale diagnose ik aan de verzekeraar heb gemeld ten behoeve van een declaratie. Uw huisarts hoor ik te informeren over uw problematiek. Ik bespreek altijd eerst met u wat ik verstuur en u krijgt altijd een kopie. En u heeft het recht om mijn rapportages te weigeren. Als dit laatste het geval is, dan meld ik dat u niet wilt dat ik inhoudelijke informatie geef. Voorts: ik verstrek NOOIT informatie over u aan anderen, zonder uw instemming. Ook niet dat u bij mij cliënt bent of om hulp heeft gevraagd.

Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP en omdat de verzekeraar de behandelingen vergoedt, dien ik bijna maandelijks te overleggen met collega’s over hoe ik mijn werk doe. Dit heet intervisie. Het betreft een vaste groep van directe collega’s. Namen van cliënten worden door ons nooit genoemd. We bespreken vooral ons eigen functioneren. Tenslotte: mijn beroepscode verplicht dat ik geen aangifte doe van door u gepleegde strafbare feiten, als dat uw belang schaadt. Ik heb wel de wettelijke plicht om misdrijven te voorkomen. Ik ben ook gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als ik voor de rechter wordt geroepen, dan word ik ontheven van mijn beroepsgeheim en heb ik de plicht om alles te vertellen wat ik weet.